Algemene Voorwaarden

De eerste afspraak
 • Indien een cliënt voor de eerste keer komt dient hij/zij zich te legitimeren. Dit in verband met de wettelijke legitimatieplicht.
 • Een eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek, onderzoek en het geven van een diagnose voor een mogelijke behandeling.
 • Wanneer er tijdens het vraaggesprek (intake) blijkt dat er sprake is van een klacht waar de therapeut eerst wil uitsluiten of dit behandelbaar is, wordt u doorverwezen naar uw huisarts.
 • De echte behandeling start wanneer de diagnose is gesteld. Door het eerst stellen van een diagnose bestaat er een kans dat u bij de eerste ontmoeting nog niet behandeld wordt.
Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

 • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, waarmee wij een contract hebben, indien de cliënt een vergoedende verzekering (aanvullende verzekering voor fysiotherapie) heeft. Als achteraf blijkt dat hij/ zij niet verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
 • De factuur voor wordt altijd naar de cliënt opgestuurd.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
Verhindering

Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch door te geven, door inspreken van voicemail of via het sturen van een mail naar info@fysio-beeg.nl.

Behandeling door collega

Het is mogelijk dat u een keer wordt geholpen door een andere therapeut. Dit kan eventueel voorkomen wegens spoedeisende behandelingen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Privacyreglement

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, alle andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Ook deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Huisregels en bejegening

Klik hier voor de huisregels Fysiotherapie Tenney 2016

Klachtenregeling
 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
 • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.
Huisregels trainingsruimte
 • Een ontspannen en verzorgde sfeer vinden we belangrijk. Het is daarom verplicht correcte kleding te dragen.
 • Wij behouden ons het recht voor om mensen op bepaald kledinggebruik aan te spreken en evt. te verbieden.
 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan bij Intens Fysio.
 • Het is niet toegestaan te roken, alcohol of drugs te gebruiken binnen Intens Fysio.
 • U bent verplicht (schoon) zaalschoeisel te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen zijn niet toegestaan.
 • We raden u aan kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training mee de zaal in te nemen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimte.
 • Leg na de training losse onderdelen (gewichten, halters, etc.) terug op hun plaats. Zo kan ook de volgende gebruiker deze gemakkelijk terugvinden en kan er niemand over struikelen. Maak het apparaat waarop je transpiratie achterlaat schoon met je handdoek of een dispenser doek.
 • Ongewenst gedrag zoals: luid, offensief of beledigend taalgebruik staan wij onder geen enkele omstandigheid toe. Tevens is geen enkel gedrag toegestaan waarbij leden of personeel van Intens Fysio wordt lastig gevallen. Bij overtreding hiervan zal het personeel de persoon in kwestie vragen het gedrag te staken en/of de faciliteiten direct te verlaten. Bij overtreding kan de directie besluiten het lidmaatschap te beëindigen.